तेमाल गाउँपालिकाको एघारौं गाउँसभाको दोस्रो बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: