आन्तरिक आय, ढुंगा,गिटी, बालुवा, मिक्सगिटी, भरौट, माटो कर ठेक्काको सूचना ।