ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 16:04 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९.pdf
तेमाल गाउँपालिका बाल कल्याण कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 16:00 PDF icon तेमाल गाउँपालिका बाल कल्याण कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ .pdf
तेमाल गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 13:05 PDF icon तेमाल गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 13:03 PDF icon खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 01/27/2023 - 13:04 PDF icon विमा कार्यविधि.pdf
तेमाल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:40 PDF icon तेमाल गााउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७६.pdf
"घ" वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:36 PDF icon इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf
"घ" वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:36 PDF icon इजाजपत्र सम्बन्धी कार्यविधी, २०७६.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ७६/७७ 01/30/2020 - 16:31 PDF icon तेमाल गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
तेमाल गाउँपालिकाकाे विनियोजन एेन ७५/७६ 10/24/2018 - 11:35 PDF icon biniyojan ain 2075.pdf

Pages