बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 10/31/2021 - 15:34 PDF icon Final__Timal-Gaupalika (1).pdf

तेमाल गाउँपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ को राजश्व, आय र व्यय अनुमान

७८/७९ 07/19/2021 - 12:50 PDF icon राजश्व, आय र व्यय २०७८.pdf

तेमाल गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/11/2020 - 10:17 PDF icon http://temalmun.gov.np/file/budget_final_077_78.pdf

तेमाल गाउँपालिकाको आ.व. ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/10/2020 - 15:55 PDF icon तेमाल बजेट आय तथा व्याय ०७८.pdf, PDF icon तेमाल पालिका स्तरिय बजेट.pdf, PDF icon तेमाल शिक्षा बजेट ०७८.pdf, PDF icon तेमाल वडास्तरिय बजेट वडा ९.pdf, PDF icon तेमाल वडास्तरिय बजेट वडा ८.pdf, PDF icon तेमाल वडास्तरिय बजेट वडा ७.pdf, PDF icon तेमाल वडास्तरिय बजेट वडा ६.pdf, PDF icon तेमाल वडास्तरिय बजेट वडा ५.pdf, PDF icon तेमाल वडास्तरिय बजेट वडा ४.pdf, Binary Data

तेमाल गाउँपालिकको २०७४।०७५ बजेट तथा कार्यक्रम

७४/७५ 05/31/2018 - 13:42 PDF icon तेमाल गाउँपालिकको २०७४।०७५ बजेट तथा कार्यक्रम.pdf