तेमाल गाउँपालिकाको गाउँसभाको एघारौं अधिबेशन सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: