लिखित परीक्षा,कम्प्युटर सीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: