परामर्श सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्न अाषयकाे सुचना