नदिजन्य पदर्थ उत्खनन तथा संकलनको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।