ढुङ्गा,गिट्टी वालुवा,ग्रावेल, माटाे, खानीजन्य वस्तु, आदिको विक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलन गर्ने सम्बन्धी बोल पत्र आह्वान (E-bid) सम्बन्धि सूचना ।