अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द सम्बन्नधि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: