तेमाल गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति गठन तथा क्रियाकलाप सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम तेमाल खेलकुद समिति गठन सम्पन्न ।

आर्थिक वर्ष: