कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हेम कुमार तामाङ इन्जिनियर Tamangh545@gmail.com 9843212846
हेम कुमार तामाङ इन्जिनियर Tamangh545@gmail.com 9843212846
लक्ष्मण कुईकेल शाखा अधिकृत temalmun2@gmail.com ९८५१२४०५७३ , ९८८६४२३२७८
विनाेद साह लेखपाल ना.सु ९८६३९२३८३०
उज्वल लामा सूचना अधिकारी ito.temalmun.np@gmail.com ९८०३११९५२८