कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
हेम कुमार तामाङ इन्जिनियर Tamangh545@gmail.com 9843212846
हेम कुमार तामाङ इन्जिनियर Tamangh545@gmail.com 9843212846
नविन गङ्तान लामा शाखा अधिकृत temalmun2@gmail.com 9845184845
विनाेद साह लेखपाल ना.सु ९८६३९२३८३०
उज्वल लामा सूचना अधिकारी ito.temalmun.np@gmail.com ९८०३११९५२८